Vad är särskrivning: Förståelse och vanliga misstag

Särskrivning är ett fenomen i svenskan som ofta leder till både missförstånd och skratt. Det uppstår när ord som egentligen ska skrivas ihop, skrivs isär. Denna guide är till för dig som vill förstå vad särskrivning är, undvika vanliga fallgropar och kanske få dig ett gott skratt av några av de mer humoristiska exemplen.

Vad är särskrivning?

Särskrivning är när två eller flera ord som bör vara sammanskrivna istället skrivs som separata ord. Detta är ett vanligt språkfel i svenskan och kan leda till både förvirring och oavsiktliga dubbeltydigheter. I svenskan är sammansatta ord mycket vanliga, och korrekt sammanskrivning är central för att tydligt kunna kommunicera mening. När orden skrivs isär kan det skapa helt andra betydelser än vad som var avsett.

Exempel på vanliga särskrivningar

Det finns många fall där särskrivningar kan ske, ofta på grund av osäkerhet om hur ord ska kombineras eller om de över huvud taget bör vara ihopskrivna. Här är några vanliga exempel på ord i det svenska språket som ofta särskrivs felaktigt:

 • Alltför: Detta ord används för att förstärka ett påstående och betyder ’mycket’ eller ’överdrivet’. Korrekt skrivs det ihop, men en felaktig särskrivning som ”allt för” skulle kunna tolkas som att det handlar om allt för något specifikt ändamål, vilket kan skapa förvirring.
 • Omkring: Detta ord används för att ange en ungefärlig placering, tid eller mängd, till exempel ”det var omkring 20 personer där”. Särskrivs det som ”om kring”, kan det misstolkas som en fras som inbjuder till att röra sig runt något, vilket helt ändrar kontexten från en ungefärlig uppskattning till en riktning för rörelse.
 • Detsamma: Används som ett svar för att återgälda en hälsning eller önskan, t.ex. ”tack detsamma”. Felaktig särskrivning som ”det samma” skulle kunna tolkas som att man refererar till något identiskt objekt eller fenomen.
 • Förresten: Används för att lägga till en eftertanke eller ett tillägg i en pågående konversation, typ ”Förresten, glömde jag nämna att…”. Felaktig särskrivning som ”för resten” kan förändra innebörden till att referera till återstoden av något, vilket inte alls bär samma spontana eller tilläggsorienterade betydelse.
 • Ifrån: Detta är ett ord som anger rörelse bort från något och ska alltid skrivas ihop. Särskrivet som ”i från” kan det skapa förvirring kring prepositionsanvändningen eller riktningen som avses.
 • Rentav: Används för att förstärka eller betona något oväntat eller i hög grad, exempelvis ”det är rentav fantastiskt”. Felaktig särskrivning som ”rent av” kan tolkas som att något är av rent slag eller natur, vilket förändrar meningen.

Dessa ord är typiska exempel på särskrivningar som kan förändra meningens innebörd och göra texten svårare att förstå. Att lära sig att skriva dessa och liknande ord korrekt är centralt för att upprätthålla klarhet i svenskan.

Exempel på roliga särskrivningar

Ordet skjutdörr kan få en humoristisk betydelse om det särskrivs.

Ibland kan särskrivningar leda till roliga eller helt absurda meningar. Här är några exempel där särskrivningen ger en helt annan vändning på betydelsen:

 • ”Rök fritt” istället för ”rökfritt”. Här kan det första tolkas som en inbjudan att röka fritt, snarare än ett utrymme där rökning är förbjuden.
 • ”Fel rapport” istället för ”felrapport”. Den första varianten kan uppfattas som en rapport som är felaktig i sig, medan den andra syftar på en rapport om ett fel.
 • ”Kort köp” istället för ”kortköp”. Särskrivningen kan tolkas som att köpet var oväntat kort, snarare än att det avser ett köp gjort med betalkort.
 • ”Kassa system” istället för ”kassasystem”. Särskrivningen kan förefalla som ett system som är dåligt (kassa), inte ett system för hantering av pengar i en kassa.
 • ”Skjut dörr” istället för ”skjutdörr”. Denna särskrivning kan frammana en bild av en dörr som någon ska skjuta på, istället för en dörr som är designad för att skjutas åt sidan.

Dessa exempel visar hur lätt det är att genom särskrivning oavsiktligt förändra betydelsen av ord eller till och med hela meningar. Att förstå och kunna skilja på dessa små men viktiga skillnader i svenskan är inte bara nödvändigt för att undvika missförstånd, men även för att uppskatta språkets nyanser och humor.

Roliga särskrivningar uppstår ofta genom homonymer, ord som kan tolkas på flera sätt. Till exempel kan ”kyckling lever” tolkas som att kycklingen faktiskt lever, där ”lever” byter från substantiv till verb. Men, enligt denna artikel från Insititutet för språk och folkminnen, är det är inte alla särskrivningar leder till skratt, en del särkrivningar skapar bara förvirring, som när ”intensiv utbildning” skrivs istället för ”intensivutbildning”.

Särskrivning i tekniktermer

Särskrivningar inom området ny teknik kan ofta uppstå eftersom tekniska termer och produktnamn ständigt utvecklas och blir en del av språket. Här är några exempel där särskrivning kan vara särskilt relevant eller vanlig:

 1. Wi-Fi: Korrekt skrivet som ”Wi-Fi”, men det är inte ovanligt att se det felaktigt skrivet som ”Wi Fi” eller ”Wifi”. Eftersom det är ett registrerat varumärke, är rätt stavning viktig för att upprätthålla varumärkesintegriteten.
 2. E-post: Ofta korrekt skrivet som ”e-post”, men ibland felaktigt särskrivet som ”e post”. Det korrekta sättet att skriva det på speglar dess funktion som elektronisk post.
 3. Smarttelefon: Även om ”smartphone” på engelska är ett ord, är den svenska översättningen ”smarttelefon” ibland felaktigt särskriven som ”smart telefon”. Korrekt sammanskrivning understryker att det är en specifik typ av telefon, inte bara en telefon som är smart.
 4. Molntjänst: Termen ”molntjänst” refererar till datortjänster som levereras över internet (”molnet”), men kan ibland felaktigt skrivas som ”moln tjänst”. Korrekt sammanskrivning är viktig för att undvika förvirring om tjänstens natur.
 5. Hårdvara och Mjukvara: Dessa termer för fysiska komponenter och programvara i datorsystem kan felaktigt särskrivas som ”hård vara” och ”mjuk vara”. Särskrivning här kan skapa missförstånd om att det handlar om varor som är hårda respektive mjuka, snarare än tekniska produkter.

Strategier för att undvika särskrivningar

Att undvika särskrivningar är en viktig färdighet i svenskt skrivande som kan förbättra både klarhet och professionalism i texter. Här är några tips på hur man kan undvika detta vanliga språkfel:

 1. Lär dig reglerna: En grundläggande förståelse för svenska sammansättningsregler är avgörande. Detta inkluderar att känna till när ord ska skrivas ihop, vilket ofta är fallet när de tillsammans bildar en ny enhetlig betydelse.
 2. Använd ordböcker och språkverktyg: Moderna digitala verktyg och ordböcker är utmärkta resurser för att kontrollera om ord ska skrivas ihop eller isär. Använd dessa verktyg regelbundet för att dubbelkolla dina texter.
 3. Öva regelbundet: Genom att skriva ofta och be om feedback på ditt skrivande kan du gradvis bli bättre på att känna igen och rätta särskrivningar. Övning gör mästare, och detta gäller även sammansättningar.
 4. Läs mycket: Genom att läsa böcker, tidningar och andra professionellt redigerade texter kan du förbättra din språkkänsla. Att se ord användas korrekt i olika sammanhang hjälper dig att memorera rätt stavning och användning.
 5. Ta hjälp av korrekturläsning: Innan du publicerar eller skickar en text, låt någon annan läsa igenom den för att upptäcka eventuella särskrivningar. En fräsch uppsättning ögon kan ofta se fel som du själv har missat.

Genom att aktivt tillämpa dessa strategier kan du minska risken för särskrivningar i din skrift. Korrekt sammanskrivning är inte bara en fråga om grammatik utan även om att klart och effektivt förmedla din avsedda mening.

Sammanfattning av särskrivning

Särskrivning är ett vanligt språkfenomen i svenskan som kan leda till missförstånd, förvirring och ibland även humor. Att förstå och korrekt tillämpa reglerna för sammanskrivning är avgörande för att upprätthålla tydlighet i kommunikationen. Denna guide har utforskat olika aspekter av särskrivning, från grundläggande definitioner och vanliga misstag till specifika exempel inom teknikens värld.

Vi har också sett hur felaktig särskrivning kan leda till roliga tolkningar, vilket visar språkets komplexitet och de utmaningar som kan uppstå i skriftlig kommunikation. Vidare har vi erbjudit praktiska strategier för att undvika särskrivningar, såsom att regelbundet använda ordböcker, söka feedback och öva på korrekt språkanvändning.

Genom att vara medveten om vanliga fallgropar och aktivt arbeta med att förbättra sin språkförmåga, kan alla bidra till ett klarare och mer professionellt språkbruk. Särskrivning behöver inte vara ett hinder, utan kan snarare ses som en möjlighet att lära och förbättra sin svenska.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *